کتابخانه پژوهشکده علوم شناختی

کتابخانه پژوهشکده علوم شناختی واقع د فاز چهار شهر پردیس – میدان عدالت-انتهای بلوار سفیر امید می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1391 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم راحله سلیمانی فر بوده است.

تاریخ
1391
کارفرما
موسسه آموزش عالی علوم شناختی

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
195 مترمربع