کتابخانه هرمزگان

کتابخانه هرمزگان واقع در شهر هرمزگان می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1397 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم راحله سلیمانی فر بوده است.

تاریخ
1397
کارفرما
خانم میر ابریشمی

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
180 مترمربع