کتابخانه مسجدالرسول

کتابخانه مسجدالرسول  واقع در اصفهان – خیابان مسجدالرسول می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1398 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1398
کارفرما
اداره اوقاف

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
140 مترمربع