کتابخانه جزیره کیش

کتابخانه عمومی جزیره کیش واقع در جزیره کیش می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1391 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1395

کارفرما
مهندس عطار

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
140 مترمربع