کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ا صفهان واقع در اصفهان – خیابان بزرگمهر می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1395 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم راحله سلیمانی فر بوده است.

تاریخ
1395

کارفرما
شهرداری

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
140 مترمربع