کانون کودک و نوجوان اصفهان

کانون کودک و نوجوان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان مدرس می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1393 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم راحله سلیمانی فر بوده است.

تاریخ
1393
کارفرما
شهرداری

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
285 مترمربع