پروژه RBburger

پروژه آر بی برگر واقع در اصفهان- خیابان خاقانی می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1397 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

 

 

تاریخ
1397

کارفرما
آقای هایراپتیان

 

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
60 مترمربع