منزل خانم قراخانی

منزل خانم زهرا قراخانی نقاش معاصر  واقع در اصفهان – خیابان توحید می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1397 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم راحله سلیمانی فر بوده است.

تاریخ
1395

کارفرما
منزل خانم قراخانی

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
300 مترمربع