مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

سالن مطالعه مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان شمس آبادی می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1393 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1393
کارفرما
اداره آموزش و پرورش

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
280 مترمربع