دفتر شرکت moment

دفتر شرکت مومنت واقع در استان اصفهان ، خیابان ابوالحسنی می باشد که دارای کاربری اداری می باشد. طراحی این پروژه توسط تیم طراحی گروه تولیدی گنجینه بوده و تصاویر توسط خانم راحله سلیمانی فر گرفته شده اند.

تاریخ

سال 1396

کارفرما

شرکت Moment

مدیر اجرایی

داریوش صدری

مساحت

90 مترمربع