دانشگاه اصفهان

پروژه دانشگاه اصفهان  واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1398 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1398

کارفرما
دانشگاه اصفهان

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
… مترمربع