شهر کتاب دانشگاه اصفهان

پروژه شهر کتاب شعبه دانشگاه اصفهان  واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1398 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1398

کارفرما
اداره آموزش و پرورش

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
70 مترمربع