پروژه بوتیک RB

پروژه بوتیک واقع در اصفهان- خیابان خاقانی می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1394 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1394

کارفرما
آقای هایراپتیان

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
40 مترمربع