پروژه استخر 9 دی

پروژه استخر 9 دی دانشگاه اصفهان واقع در اصفهان- دانشگاه اصفهان می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1394 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1394

کارفرما
دانشگاه اصفهان

 

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
2000 مترمربع