قفسه نشریات بلند
A130
قفسه های خانگی
قفسه کتاب دوطرفه بلند

A115